Ќе поднесеме барања за промена на ГУП, која ќе овозможи ширење на градот кон околните населби и рабови.

98 за Просперитет
98 за Охрид
Охрид има ПЛАН Б